Majątek

Mienie PWM obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności użytkowanie wieczyste gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi gruntami. PWM posiada również niematerialne autorskie prawa do utworów znajdujących się w katalogach wydawnictwa.

Obiekty służbowe stanowiące własność Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie

Nieruchomość przy al. Zygmunta Krasińskiego 11 A w Krakowie składająca się z:
• budynku o powierzchni użytkowej: 2 613,45 m²
• działki o powierzchni całkowitej: 705 m² (613 m² – budynek, 92 m² – droga)

Podstawa prawna własności:
– Akt Notarialny Numer Repertorium 1147/50 z dnia 27.06.1950 roku;
– Księga Wieczysta KW Nr KR1P/00248846/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
– Wypis z Rejestru Gruntów z dnia 09.07.2015 r.

Obiekty służbowe stanowiące własność Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie

Nieruchomość przy ul. Aleksandra Fredry 8 w Warszawie składająca się z:
• budynku o powierzchni użytkowej: 2164 m²
• działki o powierzchni całkowitej: 986 m²

Podstawa prawna własności:
– Decyzja Nr 261/97 z dnia 23.04.1997 roku Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr G.2.I.7224a/92/97/uwł./HŚ;
– Księga Wieczysta KW Nr WA4M/00001249/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
– Wypis z Rejestru Gruntów z dnia 08.10.2015 r.

 

Wykaz środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych
Stan na dzień 30.06.2017 r.
Grupa wg KŚT Opis w KŚT Środki trwałe
Wartość w zł.
GRUNTY
032 Inne tereny zabudowane 266 607,00
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO
105 Budynki biurowe 924 456,94
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
491 Zespoły komputerowe 460 927,01
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
548 Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne 393 345,65
URZĄDZENIA TECHNICZNE
610 Urządzenie rozdzielcze pr.zmiennego 10 440,00
620 Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji 13 790,43
623 Urządzenia teletransmisji przewodowej 7 356,00
621 Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji 3 306,17
640 Dźwigi osobowe i towarowe 26 799,92
626 Urządzenia dla telefonii 11 234,23
662 Urządz.i aparaty projekc. 4 429,27
622 Urządzenia elektroakustycz. i elektrowizyjne 9 631,08
669 Pozostałe urz.techniczne 3 499,00
SRODKI TRANSPORU
741 Samochody osobowe 71 430,89
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
808 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane 532 568,86
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
N01 Oprogramowanie,licencje 732 203,26
N02 Pozostałe prawa majątk. 139 148,44
środki trwałe 2 739 822,45
WNiP 871 351,70
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×