Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie usługi skanowania, wykonania reprodukcji cyfrowych i obróbki graficznej oraz korekty materiałów nutowych na potrzeby realizacji projektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi skanowania, wykonania reprodukcji cyfrowych i obróbki graficznej oraz korekty materiałów nutowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.31.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 642984-N-2018 w dn. 31.10.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

UWAGA: Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z pismem opublikowanym w  dniu 13.11.2018 r. Ponadto Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21.11.2018 r.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×