Zamówienia publiczne

Rozbudowa infrastruktury IT z podziałem na zadania w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (nr. ref. ZZP.261.08.2018)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury IT z podziałem na zadania w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 519517-N-2018 w dniu 16.02.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

UWAGA!

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert. Termin składania ofert upływa w dn. 27.02.2018 r. o godz. 12:30. Termin otwarcia ofert wyznaczono na 27.02.2018 r. o godz. 13:00. Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż w zadaniu nr 6 dokonuje zmiany ilości wymaganych Urządzeń klasy UTM z 3 sztuk na 2 sztuki.

W związku z powyższym Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 2.6 tj. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Urządzeń klasy UTM oraz załącznik nr 3.6 tj. Formularz cenowy

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×