Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach w podziale na 2 części

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 531926-N-2019 w dn. 01.04.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×