Zamówienia publiczne

Dostawa skanerów z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego z obsługą serwisową w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (nr.ref. ZZP.261.32.2017)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 637086-N-2017 w dniu 29.12.2017 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

UWAGA

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dn. 10.01.2018 r. o godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dn. 10.01.2018 r. o godz. 13:00.

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

UWAGA

Zamawiający informuje, iż w związku ze znaczną ilością pytań Zamawiający uaktualnił treść załączników. Aktualne dokumenty znajdują się w folderze "Załączniki do SIWZ - aktualne brzmienie (05.01.2018 r.).


Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×