Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami oraz budowa platformy WWW w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (nr.ref. ZZP.261.1.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504219-N-2018 w dn. 11.01.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

UWAGA

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dn. 23.01.2018 r. o godz. 12:30.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dn. 23.01.2018 r. o godz. 13:00.
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie

Historia zmian

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×